♦ Phòng kinh doanh: 02513 566 044

♦ Trạm Đại Phước: 02513 518 350

♦ Hotline: 02513 560 574

♦ Fax: 02513 560 031

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú,
             Thị Trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84)-(0)251-3.56.05.74      Fax: (84)-(0)251-3.56.00.31

Email: Daidowaco@yahoo.com

Website: http://ntw.com.vn

Địa chỉ - email
  • (84)-(0)251-3.56.05.74
  • daidowaco@yahoo.com.vn
  • KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị Trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
  • Copyright © 2017 NTW