♦ Phòng kinh doanh: 02513.566.044

♦ Trạm Đại Phước: 02513.518.350

♦ Hotline: 02513.560.574

♦ Fax: 02513.560.031

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú,
             Thị Trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84)-(0)251-3.56.05.74      Fax: (84)-(0)251-3.56.00.31

Email: capnuocnhontrach.ntw@gmail.com

Website: https://ntw.com.vn

Địa chỉ - email
  • (84)-(0)251-3.56.05.74
  • capnuocnhontrach.ntw@gmail.com
  • KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị Trấn Hiệp
           Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
  • Copyright © 2017 NTW