THAY ĐỔI THÔNG TIN TRÊN HÓA ĐƠN, HỢP ĐỒNG

HÌNH THỨC THANH TOÁN

1- THAY ĐỔI TÊN HỢP ĐỒNG TƯ GIA:
a- Mua bán nhà, chuyển nhượng đồng hồ nước:
+ 1 mẫu đơn sang tên (tải mẫu đính kèm tại đây).
+ Giấy chứng nhận sở hữu nhà (photocopy) 1 bản.
+ Giấy chứng minh nhân dân (photocopy) 1 bản.
+ Hóa đơn tiền nước tháng gần nhất.
b- Người đứng tên hợp đồng đã mất:
+ 1 mẫu đơn sang tên (tải mẫu đính kèm tại đây).
+ Hộ khẩu (photocopy) 1 bản.
+ Giấy chứng tử (photocopy) 1 bản.

2- THAY ĐỔI TÊN HỢP ĐỒNG CƠ QUAN:
a- Cơ quan thuê nhà:
+ Giấy đăng ký kinh doanh (photocopy) 1 bản.
+ Hóa đơn tiền nước tháng gần nhất.
+ Hợp đồng thuê nhà (photocopy) 1 bản.
+ Giấy cam kết (có xác nhận chính quyền).
b- Cơ quan không thuê nhà:
+ Giấy đăng ký kinh doanh (photocopy) 1 bản.
+ Giấy thông báo thay đổi 1 bản.
+ Hóa đơn tiền nước tháng gần nhất.

3- THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:
- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động (photocopy) 1 bản.
- Hóa đơn tiền nước tháng gần nhất.

Địa chỉ - email
  • (84)-(0)251-3.56.05.74
  • daidowaco@yahoo.com.vn
  • KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị Trấn
  •   Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
  •    Copyright © 2017 NTW